Notice: Undefined variable: insensitive in /home/moshare1/public_html/wp-content/plugins/internal-link-building-plugin/internal_link_building.php on line 201

Notice: Undefined variable: insensitive in /home/moshare1/public_html/wp-content/plugins/internal-link-building-plugin/internal_link_building.php on line 202

Notice: Undefined variable: insensitive in /home/moshare1/public_html/wp-content/plugins/internal-link-building-plugin/internal_link_building.php on line 201

Notice: Undefined variable: insensitive in /home/moshare1/public_html/wp-content/plugins/internal-link-building-plugin/internal_link_building.php on line 202

تیرهای لانه زنبوری


Notice: Undefined variable: insensitive in /home/moshare1/public_html/wp-content/plugins/internal-link-building-plugin/internal_link_building.php on line 201

Notice: Undefined variable: insensitive in /home/moshare1/public_html/wp-content/plugins/internal-link-building-plugin/internal_link_building.php on line 202

تیرهای لانه زنبوری که یکی از انواع تیرهای مورد استفاده در ساختمان هستند دارای معایب و محاسنی هستند که در ادامه به آنها پرداخته شده است.

معایب استفاده از تیرهای لانه زنبوری :

علیرغم اینکه اخیرا بحث های زیادی در خصوص تیرهای لانه زنبوری، مطرح شده است و به عقیده گروهی از طراحان به علت مسائل اجرائی آن، خصوصا جان تیر و اتصال آن توسط جوش، همچنین ضعفی که در ناحیه جان تیر در اثر کاهش مساحت آن وجود دارد از نقاط ضعف این تیرهاست.

موضوع لهیدگی جان(web crippling) نیز در قسمت اتصال مقطع برش شده وجود دارد، که بسیار حائز اهمیت است. در نواحی که مخصوصا بار متمرکز وجود دارد و یا نزدیکی تکیه گاه ها که برش عامل موثری است، کنترل لهیدگی جان، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد، زیرا در این نواحی مقاطع حالت بحرانی تری نسبت به سایر قسمت ها دارند. البته قسمت اعظم این کاستی ها را می توان با استفاده صحیح و بهینه ورق های تقویتی برطرف نمود و بعضا در مواردی که باز هم علی رقم همه تدابیر اتخاذ شده، اساس مقطع لازم بدست نیامده باشد، از تیرهای لانه زنبوری دوبل می توان استفاده نمود . در نگاهی محافظه کارانه ، استفاده از تیر های لانه زنبوری از ضریب اطمینان یا ایمنی(safety factor) کمتری نسبت به سایر مقاطع برخورد دارند.

محاسن استفاده از تیرهای لانه زنبوری :

بالاترین مزیت تیرهای لانه زنبوری که در واقع مقطعی غیر فشرده است، در مقایسه با سایر مقاطع استاندارد (فشرده) ایجاد ممان اینرسی نسبتا خوب آن حول محور قوی تیر (X) می باشد که به سبب ایجاد فاصله بالها از محور خنثی و افزایش ارتفاع تیر می باشد، بنابراین مقاومت خمشی تیر که مهمترین نقش آن نیز می باشد افزایش یافته، همچنین سختی آن نیز بیشتر می گردد. از آنجائیکه جان اینگونه تیرها در قسمتهائی توخالی است، در نتیجه باعث خواهد شد که وزن سازه به میزان قابل توجهی کم گردد. در اثر کاهش وزن سازه، مولفه های نیروی زلزله که ارتباط مستقیم با وزن سازه (weight) دارند نیز کم می گردند و در نتیجه ساختمان ایمن تر خواهد بود و عملکرد مناسبتری را توام با انعطاف پذیری بیشتر در بر خواهد داشت.

حتی این کاهش وزن در تیرها، باعث کاهش وزن مرده ساختمان(dead load) خواهد شد، که در نتیجه آن بار کمتری به عناصر اصلی سازه، خصوصا ستون ها وارد خواهد گردید.

از سوی دیگر بهینه ترین وضعیت در طراحی سازه ها، اقتصادی بودن آن می باشد که در تیرهای لانه زنبوری به دلیل آنکه مقطع هر تیر به صورت زاویه دار (zig zag) توسط دستگاه برش بریده می شود و سپس با جابجایی دو قسمت آن نسبت به هم تیر به صورت لانه زنبوری در خواهدآمد، صرفه جوئی نسبی در مصرف فولاد صورت خواهد گرفت.

از لحاظ تاسیسات ساختمان نیز اینگونه تیرها مورد استقبال قرار می گیرند، زیرا که می توان از فضاهای خالی در جان تیر برای عبور لوله های تاسیسات و یا کابل های برق استفاده نمود. این موضوع شاید یکی از نقاط قوت منحصر به فرد اینگونه تیرها باشد. ملاحظه می شود که تیرهای لانه زنبوری با توجه به مطالب ذکر شده به میزان چشمگیری از ارتفاع سقف می کاهند که خصوصا در مواقعی که طر ح های معماری محدودیت زیادی را در ساختمان به صورت اعم و در ناحیه سقف به صورت خاص به طراحان سازه تحمیل می کنند و به هیچ عنوان افزایش ضخامت سقف ممکن و میسر نباشد، تیرهای لانه زنبوری بهتر از سایر مقاطع نورد شده نقش انتقال بار را به سایر عناصر بازی خواهند کرد. حتی در مواردی که تیر با ارتفاع متغییر مورد نیاز است، مانند بعضی از سازه های صنعتی و یا تیرهای مورد استفاده در تیر ریزی بام، با تغییر برش تیر، تیر مورد نظر را بسیار ساده و ارزان می توان آماده نمود، که این کار تنها با برش مورب زیگ زاگها در جان تیر ممکن خواهد شد. مزایای فوق الذکر باعث ترغیب طراحان در استفاده از تیرهای لانه زنبوری میشود و به عنوان گزینه مطلوبی مورد استفاده همه جانبه قرار می گیرد.

اشتراک گذاری
اشتراک گذاری

تماس مستقیم